انواع مدارک
سال نشر
کتابشناختي
کتابشناختي داراي منابع ديجيتال
 
براي اين مرکز فيلد مرور تعيين نشده است.
 
کتاب لاتین(تعداد بازدید : 45) کتاب تست(تعداد بازدید : 42)
 
کتاب لاتین(تعداد بازدید : 56) کاکشن 222(تعداد بازدید : 56)
کالکشن(تعداد بازدید : 55) کتاب فارسی(تعداد بازدید : 50)
 
سال
ماه
فروردين اردیبهشت خرداد
تير مرداد شهريور
مهر آبان آذر
دي بهمن اسفند

درباره ما

Prof. Jane Applegate Phd.

نظر به اينكه زبان فارسى، زبان دوم عالم اسلام و كليد بخش عظيمى از ذخاير ارزشمند علمى و ادبى تمدن اسلامى، و خود از اركان هويّت فرهنگى ملت ايران است، و با توجه به اينكه بنابر اصل پانزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، زبان مذكور، زبان رسمى و مشترک ملت ايران است، به‌منظور حفظ سلامت و تقويت و گسترش اين زبان و تجهيز آن براى برآوردن نيازهاى روزافزون فرهنگى و علمى و فنى و رفع تشتّت و ايجاد هماهنگى در فعاليت‌هاى مراكز فرهنگى و پژوهشى در حوزۀ زبان و ادب فارسى و سازمان دادن به تبادل گسترده و پربار تجربه درزمينۀ تحقيقات و مطالعات در اين حوزه و صرفه‌جويى در نيرو و استفادۀ صحيح از كارشناسان و پژوهشگران و ايجاد مرجعى معتبر و برخوردار از وجهه و حيثيت جهانى در ايران، شوراى عالى انقلاب فرهنگى اساسنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسى را در جلسه‌هاى 208 و 209، مورخ 26/10/68 و 24/11/68 به تصويب رساند.

ادامه مطلب ...